SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
  17k v. 1 01:20 07-11-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
Xóa dữ liệu cache của Pivot   17k v. 2 19:00 16-01-2011 .
ċ

Tải xuống
  10k v. 2 00:44 07-07-2010 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  339k v. 1 00:20 09-07-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  54k v. 2 00:36 07-07-2010 .
ċ

Tải xuống
Download Extools or Extools RX free Excel spreadsheet add-inExtools and Extools RX are 100% free Excel spreadsheet add-in software for both personal and commercial use. Download and make your spreadsheet editing tasks much easier. Extools series free Excel spreadsheet download do not contain any form of malware (trojans, viruses, spyware etc).  571k v. 2 19:44 26-08-2011 .
ċ

Tải xuống
Download Extools or Extools RX free Excel spreadsheet add-inExtools and Extools RX are 100% free Excel spreadsheet add-in software for both personal and commercial use. Download and make your spreadsheet editing tasks much easier. Extools series free Excel spreadsheet download do not contain any form of malware (trojans, viruses, spyware etc).  646k v. 3 19:44 26-08-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
hàm fd() hiển thị công thức của ô  40k v. 4 08:38 28-07-2010 .
Ĉ
Xem Tải xuống
Hàm Sum tự tạo nhằm đa dạng hóa tính năng cộng của hàm Sum Đầu tiên là hàm SumType : Chức năng : - Cộng các ô có chứa hay không chứa công thức. - Cộng các ô có hay không có màu nền - Cộng các ô có hay không có màu Font chữ - Cộng các ô có hay không có Font chữ in đậm - Bỏ qua các ô bị lỗi khi cộng  53k v. 1 23:44 03-12-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
Function UniVBA và MsgUni hỗ trợ nhập tiếng việt (Font Unicode) trong VBA   94k v. 1 23:46 03-12-2011 .
Ċ
Xem Tải xuống
  2634k v. 2 01:07 07-07-2010 .
ċ

Tải xuống
  339k v. 2 00:45 07-07-2010 .
ċ

Xem Tải xuống
  70k v. 1 20:07 18-10-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
SumPower(Loại hàm, Điều kiện, Vùng1, Vùng2….) Loại hàm : 1 : Cộng các ô có hay không có chứa giá trị lỗi 2 : Cộng các ô có giá trị bằng ("=") với Điều kiện 3 : Cộng các ô có giá trị nhỏ hơn ("<") Điều kiện 4 : Cộng các ô có giá trị lớn hơn (">") Điều kiện 5 : Cộng các ô có hay không có chứa công thức 6 : Cộng các ô có hay không có chứa font chữ in đậm 7 : Cộng các ô có hay không có chứa mầu font chữ 8 : Cộng các ô có chứa mầu font chữ tương tự như ô Điều kiện 9 : Cộng các ô có hay không có chứa mầu nền 10 : Cộng các ô có chứa mầu nền tương tự như ô Điều kiện Điều kiện : Ứng với mỗi loại hàm thì sẽ có một điều kiện khác nhau 0 : Không 1 : Có (VD như muốn công các ô có màu thì ghi 1, ngược lại ghi 0) RefCell : Một ô nào đó được chọn làm ô so sánh. Tham số này sử dụng đối với chức năng 8 và 10  39k v. 1 23:49 03-12-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
Hàm với lượng tham số thay đổi  30k v. 2 07:24 09-03-2012 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  51k v. 1 17:43 17-01-2012 .
ċ

Tải xuống
  33k v. 2 08:50 27-08-2010 .
ċ

Xem
Tips about Excel, VBA programming, services from EDC and other more or less interesting computer stuff…  23:44 20-07-2012 .
ċ

Xem Tải xuống
Hướng dẫn tất cả các hàm cơ sở của SQL ở mức độ cơ bản nhất  142k v. 2 22:01 02-12-2011 .
ċ

Tải xuống
  8k v. 2 00:45 07-07-2010 .
ċ

Tải xuống
In chứng từ nhiều hơn 10 Records tự động chuyển sang bảng kê  3k v. 2 08:32 21-03-2012 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  29k v. 2 00:36 07-07-2010 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  19k v. 1 20:55 05-02-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  47k v. 1 02:13 30-10-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  1163k v. 2 00:36 07-07-2010 .
ċ

Tải xuống
  660k v. 2 00:56 07-07-2010 .
ċ

Tải xuống
  7197k v. 1 06:21 12-11-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  35k v. 4 03:24 16-03-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  30k v. 1 02:13 18-12-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  16k v. 1 20:07 18-10-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
Remove Fomulas, Keep Values  23k v. 1 07:15 14-12-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  47k v. 1 07:12 09-03-2012 .
ċ

Tải xuống
  532k v. 2 00:58 07-07-2010 .
ċ

Tải xuống
  120k v. 1 05:47 03-11-2011 .
ċ

Xem Tải xuống
  11k v. 1 09:14 24-10-2011 .
ċ

Tải xuống
  4k v. 2 00:46 07-07-2010 .
ċ

Tải xuống
  6k v. 2 00:45 07-07-2010 .
ċ

Xem Tải xuống
  263k v. 1 08:25 14-07-2012 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  243k v. 2 00:37 07-07-2010 .
ċ

Tải xuống
Chuyển đổi mã chữ trong Excel   54k v. 2 22:01 03-10-2010 .
ċ

Xem Tải xuống
Tra cứu các hàm VB  894k v. 1 08:44 10-11-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  27k v. 3 23:39 17-10-2011 .
ċ

Tải xuống
  5k v. 2 00:45 07-07-2010 .
ċ

Xem Tải xuống
  863k v. 1 23:39 17-10-2011 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  26k v. 1 10:15 08-07-2012 .
Ĉ
Xem Tải xuống
Hàm mảng trả về kết quả là một dãy đã loại bỏ các giá trị trùng lặp từ dãy nguồn  64k v. 2 19:16 05-04-2012 .
ċ

Tải xuống
  7k v. 2 00:46 07-07-2010 .
ċ

Tải xuống
  35k v. 1 09:47 21-08-2012 .
ċ

Tải xuống
  382k v. 2 00:35 07-07-2010 .
Ĉ
Xem Tải xuống
  44k v. 1 08:42 25-06-2012 .
ċ

Xem Tải xuống
  61k v. 1 19:34 09-01-2013 .