ċ
CalcMode.xlsb
Tải xuống
  17k v. 1 01:20 07-11-2011 .
Ĉ ClearPivotCache.xls
Xem Tải xuống
Xóa dữ liệu cache của Pivot   17k v. 2 19:00 16-01-2011 .
ċ
ColorFunction.rar
Tải xuống
  10k v. 2 00:44 07-07-2010 .
Ĉ Dellinks.xla
Xem Tải xuống
  339k v. 1 00:20 09-07-2011 .
Ĉ docso.xla
Xem Tải xuống
  54k v. 2 00:36 07-07-2010 .
ċ
extools2.0.zip
Tải xuống
Download Extools or Extools RX free Excel spreadsheet add-inExtools and Extools RX are 100% free Excel spreadsheet add-in software for both personal and commercial use. Download and make your spreadsheet editing tasks much easier. Extools series free Excel spreadsheet download do not contain any form of malware (trojans, viruses, spyware etc).  571k v. 2 19:44 26-08-2011 .
ċ
extools_rx.zip
Tải xuống
Download Extools or Extools RX free Excel spreadsheet add-inExtools and Extools RX are 100% free Excel spreadsheet add-in software for both personal and commercial use. Download and make your spreadsheet editing tasks much easier. Extools series free Excel spreadsheet download do not contain any form of malware (trojans, viruses, spyware etc).  646k v. 3 19:44 26-08-2011 .
Ĉ formula.xla
Xem Tải xuống
hàm fd() hiển thị công thức của ô  40k v. 4 08:38 28-07-2010 .
Ĉ FunctionSumType.xls
Xem Tải xuống
Hàm Sum tự tạo nhằm đa dạng hóa tính năng cộng của hàm Sum Đầu tiên là hàm SumType : Chức năng : - Cộng các ô có chứa hay không chứa công thức. - Cộng các ô có hay không có màu nền - Cộng các ô có hay không có màu Font chữ - Cộng các ô có hay không có Font chữ in đậm - Bỏ qua các ô bị lỗi khi cộng  53k v. 1 23:44 03-12-2011 .
Ĉ FunctionUniVBA-MsgUni.xls
Xem Tải xuống
Function UniVBA và MsgUni hỗ trợ nhập tiếng việt (Font Unicode) trong VBA   94k v. 1 23:46 03-12-2011 .
Ċ GiaotrinhAccess.pdf
Xem Tải xuống
  2634k v. 2 01:07 07-07-2010 .
ċ
GridHighlighter.rar
Tải xuống
  339k v. 2 00:45 07-07-2010 .
ċ
HamExceltinhtuoino.rar
Xem Tải xuống
  70k v. 1 20:07 18-10-2011 .
Ĉ HamSumPower.xls
Xem Tải xuống
SumPower(Loại hàm, Điều kiện, Vùng1, Vùng2….) Loại hàm : 1 : Cộng các ô có hay không có chứa giá trị lỗi 2 : Cộng các ô có giá trị bằng ("=") với Điều kiện 3 : Cộng các ô có giá trị nhỏ hơn ("<") Điều kiện 4 : Cộng các ô có giá trị lớn hơn (">") Điều kiện 5 : Cộng các ô có hay không có chứa công thức 6 : Cộng các ô có hay không có chứa font chữ in đậm 7 : Cộng các ô có hay không có chứa mầu font chữ 8 : Cộng các ô có chứa mầu font chữ tương tự như ô Điều kiện 9 : Cộng các ô có hay không có chứa mầu nền 10 : Cộng các ô có chứa mầu nền tương tự như ô Điều kiện Điều kiện : Ứng với mỗi loại hàm thì sẽ có một điều kiện khác nhau 0 : Không 1 : Có (VD như muốn công các ô có màu thì ghi 1, ngược lại ghi 0) RefCell : Một ô nào đó được chọn làm ô so sánh. Tham số này sử dụng đối với chức năng 8 và 10  39k v. 1 23:49 03-12-2011 .
Ĉ HamVoiLuongThamSoThayDoi.xls
Xem Tải xuống
Hàm với lượng tham số thay đổi  30k v. 2 07:24 09-03-2012 .
Ĉ HamXulyMang.xls
Xem Tải xuống
  51k v. 1 17:43 17-01-2012 .
ċ
HoTroTiengVietVBA.rar
Tải xuống
  33k v. 2 08:50 27-08-2010 .
ċ
http://erlandsendata.no/
Xem
Tips about Excel, VBA programming, services from EDC and other more or less interesting computer stuff…  23:44 20-07-2012 .
ċ
HuongdanSQLAccess.rar
Xem Tải xuống
Hướng dẫn tất cả các hàm cơ sở của SQL ở mức độ cơ bản nhất  142k v. 2 22:01 02-12-2011 .
ċ
HWSerial.rar
Tải xuống
  8k v. 2 00:45 07-07-2010 .
ċ
InChungTuNhieuHon10Record.txt
Tải xuống
In chứng từ nhiều hơn 10 Records tự động chuyển sang bảng kê  3k v. 2 08:32 21-03-2012 .
Ĉ ktramst.xla
Xem Tải xuống
  29k v. 2 00:36 07-07-2010 .
Ĉ ma_hoa.xls
Xem Tải xuống
  19k v. 1 20:55 05-02-2011 .
Ĉ MultipleGoalSeek(KB19).xls
Xem Tải xuống
  47k v. 1 02:13 30-10-2011 .
Ĉ NameManagerUtility.xla
Xem Tải xuống
  1163k v. 2 00:36 07-07-2010 .
ċ
OfficeAutoBackup.rar
Tải xuống
  660k v. 2 00:56 07-07-2010 .
ċ
office_vba_macros_you_can_use_today.zip
Tải xuống
  7197k v. 1 06:21 12-11-2011 .
Ĉ password.xla
Xem Tải xuống
  35k v. 4 03:24 16-03-2011 .
Ĉ readnumber.xla
Xem Tải xuống
  30k v. 1 02:13 18-12-2011 .
Ĉ RefreshAll.xla
Xem Tải xuống
  16k v. 1 20:07 18-10-2011 .
Ĉ RemoveFormulas.xla
Xem Tải xuống
Remove Fomulas, Keep Values  23k v. 1 07:15 14-12-2011 .
Ĉ RemoveUnprotectedSheets.xls
Xem Tải xuống
  47k v. 1 07:12 09-03-2012 .
ċ
SaveAsPDFandXPS.rar
Tải xuống
  532k v. 2 00:58 07-07-2010 .
ċ
serialCPU-Mainboard-HDD.mdb
Tải xuống
  120k v. 1 05:47 03-11-2011 .
ċ
Sorecordtrongformnhohon10.rar
Xem Tải xuống
  11k v. 1 09:14 24-10-2011 .
ċ
SpeakText.rar
Tải xuống
  4k v. 2 00:46 07-07-2010 .
ċ
TachSo.rar
Tải xuống
  6k v. 2 00:45 07-07-2010 .
ċ
taomenu.zip
Xem Tải xuống
  263k v. 1 08:25 14-07-2012 .
Ĉ TheDuplicateMaster.xla
Xem Tải xuống
  243k v. 2 00:37 07-07-2010 .
ċ
TN.FONTVIET-R8.rar
Tải xuống
Chuyển đổi mã chữ trong Excel   54k v. 2 22:01 03-10-2010 .
ċ
TracuuhamVB(VBLib_Full).zip
Xem Tải xuống
Tra cứu các hàm VB  894k v. 1 08:44 10-11-2011 .
Ĉ translate.xla
Xem Tải xuống
  27k v. 3 23:39 17-10-2011 .
ċ
tuan.rar
Tải xuống
  5k v. 2 00:45 07-07-2010 .
ċ
Ultimate_xla.rar
Xem Tải xuống
  863k v. 1 23:39 17-10-2011 .
Ĉ UnHideAllSheet.xls
Xem Tải xuống
  26k v. 1 10:15 08-07-2012 .
Ĉ Unique.xla
Xem Tải xuống
Hàm mảng trả về kết quả là một dãy đã loại bỏ các giá trị trùng lặp từ dãy nguồn  64k v. 2 19:16 05-04-2012 .
ċ
univba.rar
Tải xuống
  7k v. 2 00:46 07-07-2010 .
ċ
VBA tao lien ket toi tat ca cac sheet.xlsb
Tải xuống
  35k v. 1 09:47 21-08-2012 .
ċ
VirusMacroWarning.rar
Tải xuống
  382k v. 2 00:35 07-07-2010 .
Ĉ vlookup2.xls
Xem Tải xuống
  44k v. 1 08:42 25-06-2012 .
ċ
XlsFormattingCleaner.rar
Xem Tải xuống
  61k v. 1 19:34 09-01-2013 .